Všichni známe výjev z Betléma, kde k novorozenému Ježíškovi přicházejí tři králové a nesou mu dary. Svátek Tří králů u nás dnes slaví už málokdo. Kde se však králové vůbec vzali?

Výchozím textem křesťanské tradice je evangelium sv. Matouše 2. kapitola: Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ … „Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.“

Matouš 2,1-12

V evangeliu se mluví o mudrcích (překlad z řeckého μάγοι mágové), kteří přišli z Východu, možná snad z Persie a rozuměli pohybu hvězd. V rané křesťanské tradici není ustálen jejich počet a pohybujeme se i mezi čísly 6, 12 či dokonce 24. K ustálení na čísle 3 dochází někdy v 7.st.n.l. podle počtu darů, které byly obětovány. Jak se z mudrců stali králové? Z ikonografického hlediska má mnoho scén z Nového zákona svůj předobraz, paralelu, ve Starém zákoně. Ve středověku je např. takovým bestsellerem kniha Zrcadlo lidského spasení, která se těmito typologickými paralelismy zabývá. A právě scéna Klanění králů je často spojována s králem Šalamounem, kterému mnozí králové přináší dary. Ž 72,10: „Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, budou odvádět daň králové Šeby a Seby.“ Dochází k propojení motivů a králové přináší dary Králi králů.

Jednotlivá jména králů se poprvé objevují na fresce z Ravenny z doby kolem 560 n.l. A kdo jste koukal na Krakonoše a lyžníky, vybavíte si ono K † M † B †. Nejedná se však o jména králů: Kašpar, Melichar, Baltazar. Co to tedy znamená? Nejrozšířenější výklad zní z lat. Christus Mansionem Benedicat Kristus –  žehnej tomuto příbytku. Další možný význam uvádí prof. Jan Royt jako “Kristus velký vládce”. Tři křížky jako symbol Trojice.

Lenka Kliková

Rodilý Pražák s náruživou láskou k hradům, zámkům, galeriím a pražským kavárnám. Praha ji baví, za deště i zimy, za každého počasí, stačí se jen naladit na správnou notu. Od pochmurné gotiky, přes hravý barok až k počátkům moderny.